DJ Set

Konchord, Farn, Roko, Apollo/Athena Plastik, Daisy Rapp, Ouhana, DJ Kareless, Dada von Weis, Mika Amstedam, Bandit
Lusatia Festival 2020: Chapter Ten | Lusatia Festival | Brandenburg (Germany)

172 mins. | 2020 | Acid,Breakbeat,Disco,Downtempo,Electro,Funk,Rave

 
Kiez Burn Special at Lusatia Festival 2020: Chapter Ten in Germany.